این هنرمند و آثارش به دستور کمیته فیلترینگ حذف شده اند.

با تشکر از شما - تیم ایران تیون